Skip to main content

Geplaatst: 19 Jan 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Nieuws

De Federale Adviesraad Voor Ouderen (FAVO) wil dat de pensioenen in de toekomst verhoogd worden voor zowel de huidige gepensioneerden als de toekomstige. De FAVO is een adviesorgaan, dat de federale overheid adviseert over zaken die van belang zijn voor ouderen, zoals pensioenen, gelijkheid van kansen en de toegang tot gezondheidszorg.

Huidige gepensioneerden

Mensen die voor 1997 met pensioen gegaan zijn hebben nu een veel lager pensioen dan zij die na die datum gepensioneerd zijn geworden. Om te voorkomen dat de eerste groep maar net boven de armoedegrens zal geraken is volgens de FAVO het verhogen van de pensioenen een belangrijke prioriteit.

Favo wil verhoging van de pensioenen

Deze groep ouderen zal anders niet op dezelfde manier van de welvaart kunnen genieten en het zal voor hen moeilijk worden om eventuele speciale voorzieningen die op de oude dag nodig zullen zijn te kunnen bekostigen, ook al wordt een deel daarvan vergoed. Te denken valt bijvoorbeeld aan rolstoelen, voorzieningen in toilet en badkamer en trapliften.

Toekomstige gepensioneerden

De FAVO wil dat de toekomstige pensioenen worden opgehoogd naar 75% van het gemiddelde loon. Nu is dat nog 60% en daarmee is het Belgische pensioenstelsel een van de slechtste in Europa.

De FAVO wil de verhoging geleidelijk laten plaatsvinden. Daarom moet het percentage vanaf 2016 elk jaar met 1,5% verhoogd worden. Als er elk jaar 1,5% bijkomt dan is in 2025 de hoogte van 75% bereikt. De FAVO is van mening dat dit absoluut noodzakelijk om ouderen in de toekomst te laten meedelen in de welvaart en om hun levenswijze na de pensionering of dezelfde wijze te kunnen voortzetten.

Financiering: Geen verhoging van de pensioenleeftijd

De FAVO is zich er van bewust dat deze maatregelen veel geld zullen gaan kosten. Toch is de FAVO een tegenstander van verhoging van de pensioenleeftijd.

 

Veel meer dan nu moet ernaar gestreefd worden om het vroegtijdig uittreden uit het arbeidsproces te voorkomen. Nu zijn er nog veel mensen die niet meer werken, ook al hebben ze de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Door gerichte maatregelen op de arbeidsmarkt moet het voor ouderen makkelijker worden te blijven werken.Ook is de FAVO voorstander van wijziging van het belastingstelsel, zodat meer geld verkregen kan worden om de pensioenen te kunnen financieren.

pensioenhervormingen door favo

Tot slot

Het advies dat de FAVO heeft uitgebracht is zeer ambitieus en in een tijd van crisis moeilijk betaalbaar. Het is dan ook de vraag of de federale overheid het advies, geheel of gedeeltelijk, zal opvolgen.

« Terug naar Blog